Andra föreningar

Start » Om SGF » Andra föreningar
Andra föreningar inom geriatrik

Andra föreningar

YGS – Yngre Geriatrikers Symposium

Yngre Geriatrikers Symposium (YGS) bildades 2003 med syftet att vara en mötesplats för landets ST-läkare och nyblivna specialister i Geriatrik, ett forum för att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och inspireras. Det finns en tanke om att välja föreläsningsämnen som uppfyller olika delmål i ST utbildningen för Geriatrik men det är upp till styrgruppen för varje symposium att välja föreläsningsämnen.

 

YGS är en ideell obunden förening som finansieras enbart av deltagaravgifter, utan industriell medverkan. Styrgruppen arbetar ideellt och arbetet består i att anordna det årliga symposiet. Det är meningen att medlemmarna i styrgruppen ska bytas ut lite omlott från år till år, helst med läkare från olika städer i landet.

 

YGS är det nätverk som finns för ST-läkare och nyligen färdiga specialister inom Geriatrik idag. Det är viktigt att alla vi läkare som arbetar med Geriatrik också framöver kan ha möjlighet att träffas under liknande former för att stärka specialiteten.

 

En av de viktigaste nätverksbildande aktiviteterna är den årligen återkommande gemensamma middagen då vi äter en gott tillsammans och passar på att knyta kontakter under trevliga former.

 

De första symposierna anordnades i Stockholm. Deltagare har haft önskemål om att lägga evenemanget i olika städer i landet och målet är att det regelbundet även bör ligga i andra städer än Stockholm. År 2023 kommer YGS att anordnas i Umeå.

YGS - Yngre Geriatrikers Symposium (logotyp)

Geriatrik Syd

Geriatrik Syd är en ideell förening som främjar geriatrik i södra Sverige genom samverkan, möten, utbildningar och informationskampanjer.

Geriatrik Syd

GERIS – Geriatriker i Stockholm

Geriatriker i Stockholm är en lokalförening tillhörande Svensk Geriatrisk Förening, med uppgift att främja geriatriken samt geriatrikerna i Stockholmsregionen.

 

Föreningen som tidigare kallades Geriatriska föreningen Stockholm (GFS) bytte 2017 namn till Geriatriker i Stockholm (GERIS). Vi vill stimulera till ökad kollegial sammanhållning och ett ökat kunskapsutbyte mellan geriatriker i Stockholm. Vi vill även verka för ökad akademisering av geriatriken genom att stötta och inspirera de geriatriker som önskar inleda en forskarbana praktiskt men också genom att introducera geriatriker i Stockholm till nya intressanta ämnen genom våra sammankomster.

GERIS - Geriatriker i Stockholm

SFÄP – Svensk förening för äldrepsykiatri

Svensk förening för äldrepsykiatri (SFÄP) bildades 1998 utifrån att läkare med intresse för äldrepsykiatri hade ett behov av ett forum för läkare.

 

Äldrepsykiatri omfattar såväl demenssjukdomar som depression, psykos, konfusion och andra tillstånd med psykiska symptom oavsett orsak. Ansvaret för äldrepsykiatrin är uppdelad på olika sätt i sjukvården runtom i landet.

Svensk Förening för Palliativ Medicin

Svensk Förening för Palliativ Medicin är en sammanslutning av läkare och läkarstuderande med intresse för palliativ medicin.

 

Föreningens syfte är att främja utvecklingen av palliativ medicin i Sverige genom att verka för god utbildning i ämnet inom den medicinska professionen på alla nivåer, uppmuntra och främja forskning och utveckling inom ämnet samt sprida kunskap om vad som är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet inom god palliativ vård.

Svensk Förening för Palliativ Medicin