Stadgar

Start » Om SGF » Stadgar
Mer om Svensk Geriatriks Förening

Stadgar för Svensk Geriatrisk Förening

Antagna enhälligt vid SGF:s årsmöte 29 november 2012.

Reviderade enligt beslut från årsstämma 2021-02-11.
Antagna av av Svenska Läkaresällskapet 14-01-14 samt 21-12-07 och Sveriges läkarförbund 13-08-13.

 

Uppgift och organisation

Svensk Geriatrisk Förening är en sammanslutning vars medlemmar har särskilt intresse för geriatrik och gerontologi. Föreningen representerar Svenska Läkaresällskapets sektion för geriatrik och gerontologi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för geriatrik.

 

§ 2 Föreningens ändamål är:

 • att främja den svenska geriatrikens och gerontologins utveckling vad avser forskning och utbildning samt hälso- och sjukvård.
 • att formulera mål för specialistutbildningen i geriatrik.
 • att tillvarata SGF:s medlemmars yrkesmässiga och ekonomiska intressen.
 • att tjäna som ett organ för internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor.

 

§ 3 Som medlemsförening inom Svenska Läkaresällskapet ombesörjer föreningen föredrag vid sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtanden och handlägger ärenden som sällskapet hänskjuter till föreningen. Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden och handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

 

§ 4 Föreningens angelägenheter, såsom val av styrelse, revisorer och valberedning hanteras av medlemmarna vid årsmötet.

 

§ 5 Inom föreningen kan, efter godkännande av styrelsen, bildas underavdelningar för speciella intresseområden inom geriatriken/gerontologin.

 

§ 6 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12 (kalenderår). Föreningens årsmöte äger om möjligt rum i anslutning till annat möte som föreningen anordnar under feb–mars. Vid årsmötet föredrages ärenden enligt § 13.

 

 

Medlemskap

§ 7 Som medlem kan antas den som är läkare, blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet. Medlemskap beviljas av styrelsen.

 

Medlem som är behörig därtill bör vara ansluten till Sveriges läkarförbund. Medlem skall vara ansluten till Svenska läkarförbund för att delta i beslut i frågor som avses i § 3 andra stycket.

 

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.

 

§ 8 Årsmötet kan på styrelsens förslag till hedersmedlem i föreningen utse svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen inom geriatrik eller gerontologi. För sådant beslut krävs två tredjedelar av de avgivna rösterna.

 

§ 9 Styrelsen kan kalla läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare förmedicinen närstående verksamhet att vara korresponderande medlem i föreningen.

 

§ 10 Medlem, utom hedersmedlem och korresponderande medlem, är skyldig att erlägga medlemsavgift som bestämts vid årsmötet.

 

Medlem som trots påminnelse inte erlagt avgift under två år anses ha utträtt ur föreningen.

 

 

Årsmöte

§ 11 Årsmöte är ordinarie eller extra. Ordinarie årsmöte hålls en gång årligen vid tidpunkt som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte hålls när styrelsen finner det lämpligt eller revisorerna eller minst tio medlemmar skriftligen begär det.

 

Styrelsen kallar medlemmarna till årsmöte senast fjorton dagar före mötet. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för mötet och om vilka ärenden som ska behandlas.

 

§ 12 Vid varje årsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet och utses två mötesdeltagare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet

 

Vid omröstning har, med de begränsningar som följer av § 7, andra stycket, varje närvarande medlem en röst. Omröstning i val är sluten om någon begär det. I övrigt sker omröstning öppet. Vid lika röstetal vinner den mening som mötesordföranden biträder utom i val, där avgörandet sker genom lottning.

 

Ledamöter av Svenska Läkaresällskapet och medlemmar i Sveriges läkarförbund, som inte är medlemmar i föreningen, äger tillträde till årsmötena med rätt att delta i förhandlingarna, men inte i besluten.

 

§ 13 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 

 • Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden från närmast föregående ordinarieårsmöte.
 • Styrelsens redovisning för den ekonomiska förvaltningen under senast avslutat räkenskapsår, revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 • Fastställande av medlemsavgift.
 • Val av styrelseledamöter i enlighet med § 16.
 • Val av en revisor och en suppleant för denne.
 • Val till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling i enlighet med sällskapets stadgar.
 • Val av valberedning i enlighet med § 19.
 • Ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält till styrelsen senast två månader före mötet.
 • Ärenden som inte angivits i kallelsen får inte upptas till avgörande om inte de närvarande är eniga därom.

 

§ 14 Vid extra årsmöte får endast behandlas ärenden som angivits i kallelsen till mötet.

 

§ 15 Ärende som föreningen skall aktualisera vid fullmäktigemöte i Svenska Läkaresällskapet bör behandlas vid årsmöte.

 

 

Styrelsen

§ 16 Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, kassör och ytterligare tre ledamöter och en suppleant. Styrelseledamöter skall vara anslutna till Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund, men upp till två av styrelseledamöterna kan, om särskilda skäl föreligger, undantas från detta.

 

Styrelseledamot som ej är ledamot av Svenska Läkaresällskapet får ej delta i beslut som avses i § 3 andra stycket.

 

Mandattiden för samtliga styrelseledamöter är två år. Fyra ledamöter väljs varje år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare samt kassör. Uppgift om föreningens funktionärer skall efter förrättade val snarast tillställas Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund.

 

§ 17 Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter mellan årsmötena och har, utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar, att bereda ärenden som skall behandlas vid årsmöte och verkställa av mötet fattade beslut samt vidare

 • att besluta i ärenden som inte kräver ställningstagande av årsmöte.
 • att samråda med andra sektioner inom Svenska Läkaresällskapet vid handläggning av ärenden som berör dem.
 • att underrätta Svenska Läkaresällskapets nämnd om beslut som berör för sällskapet gemensamma angelägenheter.
 • att underrätta Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund om vilka förtroendemän som utsetts inom föreningen.
 • att underrätta Sveriges läkarförbund om inträden och utträden av medlemmar.
 • att för fastställelse delge Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund beslut om ändringar i dessa stadgar.
 • att utse representanter till EUGMS, UEMS-GS och NGF.

 

§ 18 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställan därom. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning i styrelsen sker öppet om ej annat begäres. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen får fatta beslut per capsulam om samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid styrelsemöte liksom vid årsmöte skall protokoll föras. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.

 

 

Valberedning

§ 19 Förslag till val, som förrättas vid föreningens årsmöte, upprättas av en valberedning. Denna består av tre medlemmar, varav en är sammankallande. Mandatperioden är tre år och väljs på förslag från Årsmötet. Sammankallande är den som har ett år kvar av sin mandatperiod.

 

 

Stadgeändring

§ 20 Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid ordinarie årsmöte. Ändringsförslaget skall ha redovisats i kallelsen till mötet. För ändring krävs att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft sedan den fastställts av Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund.

Vill du bli medlem i SGF?

Svensk Geriatrisk Förening

Fyll i formuläret på SLF:s webbsida och välj Svensk Geriatrisk förening.

 

Alternativt skicka din anmälan till info@sveger. Ange namn, personnummer och postadress samt aktuell e-postadress.