Litteratur

Start » Utbildning » Litteratur
Litteratur för geriatriker

Litteratur

Nedan får du tips på läsvärda böcker inom geriatrik.

Om du har förslag på någon mer bok som borde finnas med på listan, maila oss gärna på info@sveger.se

Geriatrik, Dehlin O, Rundgren Å., Studentlitteratur 2014, ISBN: 9789144092058

Geriatrik

Dehlin O, Rundgren Å.

Studentlitteratur 2014
ISBN: 9789144092058

Kunskap om normala åldersförändringar är viktig för att kunna avgränsa dessa mot sjukdom, men gränsen kan vara svår att dra. Kroniska och akuta sjukdomar kombinerade med åldersförändringar gör att geriatriken skiljer sig från andra medicinska områden. Eftersom andelen och antalet äldre växer kommer det att öka kraven på vård – medicinskt kunnande – och omsorg i samhället. Denna lärobok belyser de vanligaste geriatriska problemen, framför allt när symtomatologi, utredning och behandling skiljer sig från den vanliga bilden hos yngre patienter. Tillstånd där handläggningen inte skiljer påtagligt från det hos yngre patienter berörs kortfattat eller inte alls. Läkemedelsbehandling, multisjuklighet, funktionsbedömning, allmän avtackling, juridiska frågeställningar, konfusion, demenssjukdom och palliativ vård är exempel på områden som är centrala inom geriatriken.

 

Boken är i första hand avsedd för läkare under utbildning och för blivande specialister i allmänmedicin, geriatrik och internmedicin. Även andra personalgrupper kan ha nytta och behållning av boken.

Geriatrikboken, Lars-Olof Wahlund, Studentlitteratur 2020, ISBN: 9789147113460

Geriatrikboken

Lars-Olof Wahlund

Studentlitteratur 2020
ISBN: 9789147113460

Geriatrikboken beskriver de sjukdomar som ofta drabbar äldre samt hur dessa ska utredas och behandlas. Den ger ett brett perspektiv på de geriatriska aspekterna inom äldrevården liksom inom all sjukvård. Boken betonar vikten av ett teambaserat arbetssätt där flera professioner samarbetar. Geriatrikboken beskriver de sjukdomar som ofta drabbar äldre samt hur dessa ska utredas och behandlas. Den ger ett brett perspektiv på de geriatriska aspekterna inom äldrevården liksom inom all sjukvård. Boken betonar vikten av ett teambaserat arbetssätt där flera professioner samarbetar.

 

Boken är i första hand avsedd som kurslitteratur på olika vårdutbildningar inklusive läkarlinjen.

Praktisk Geriatrik, Redaktör: Lars-Olof Wahlund. Liber förlag 2006. ISBN: 9789147053025

Praktisk Geriatrik

Redaktör: Lars-Olof Wahlund

Liber förlag 2006
ISBN: 9789147053025

Boken ger konkreta kunskaper och råd till läkare inom geriatrisk vård och är inriktad på symtom-beskrivning, diagnostik och behandling. Boken sätter fingret på allt som är typiskt för den geriatriska patienten liksom på förhållanden som läkaren bör känna till för att kunna besluta om korrekta vårdinsatser.

Akutgeriatrik. Wisten A, Brännström I, Larsson B. Studentlitteratur 2020. ISBN: 9789144134444

Akutgeriatrik

Wisten A, Brännström I, Larsson B.

Studentlitteratur 2020
ISBN: 9789144134444

Denna praktiska, lättlästa handbok fokuserar på det som är unikt för äldre patienter vad gäller symtom, utredning och behandling vid akuta tillstånd. Många av tillstånden är sådana som alla läkare träffar på, oavsett specialitet. Akutgeriatrik beskriver kliniskt relevanta åldersförändringar, speciella hälsorisker och vanliga kroniska sjukdomar och deras betydelse vid akuta tillstånd. Stort utrymme ägnas åt vad man bör tänka på vad gäller läkemedel och äldre.

 

Akutgeriatrik riktar sig i första hand till läkare som handlägger äldre patienter, men kan även vara värdefull för andra yrkesgrupper inom vården. Boken är lämplig som kurslitteratur inom läkarutbildningen, men kan även användas inom sjuksköterske- och apotekarutbildningen.

Människans funktionella åldrande. Rundgren Å, Dehlin O. Studentlitteratur 2016. ISBN: 9789144105550

Människans funktionella åldrande

Rundgren Å, Dehlin O.

Studentlitteratur 2016
ISBN: 9789144105550

Åldrandet är ett genetiskt bestämt tidsrelaterat förlopp som kan påverkas av omgivningsfaktorer. Åldersförändringarna innebär en fortlöpande försämring av olika funktioner som försämrar individens förmåga till överlevnad. Man kan ha olika definitioner av när åldrandet börjar. Boken fokuserar på den period då åldersbetingade funktionsförändringar blir mer påtagliga, alltså som regel åren efter de 50 eller 60. Generella aspekter på åldrandet belyses liksom åldersförändringar i olika organ och organsystem. I ett avslutande kapitel diskuteras hur åldrandet kan komma att te sig i framtiden. För att underlätta för icke-medicinskt orienterade läsare beskrivs den normala anatomin och den normala funktionen utförligt, för att sedan fokusera på de åldersrelaterade förändringarna.

 

Målgruppen för boken är alla som är intresserade av det mänskliga åldrandet sett ur en funktionell synpunkt. Det gäller läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, kuratorer, omsorgspersonal av olika slag, liksom studerande inom dessa områden och en intresserad allmänhet.

"Boken om demenssjukdomar" av Hans Basun, Margareta Skog, Lars-Olof Wahlund, Helle Wijk

Boken om demenssjukdomar

Basun H, Skog M, Wahlund L-O, Wijk H.

Liber 2023
ISBN: 9789147144365

Boken om demenssjukdomar utgår från en personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom.

 

Boken beskriver nya diagnoskriterier och riktlinjer för utredning och behandling samt de senaste rönen inom omvårdnadsforskning. Den tar dessutom upp fundamental vård och omsorg, miljöns betydelse, aktiviteter i vardagslivet, gemensam värdegrund och arbetssätt, palliativ vård, vårdens organisation, stöd till närstående, förbättringskunskap och teamarbete samt olika juridiska frågeställningar.

 

Boken om demenssjukdomar vänder sig till såväl blivande som yrkesverksamma sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare som vill bedriva en god och personcentrerad vård och omsorg baserad på de senaste rönen inom området. Den lämpar sig även väl för studerande inom yrkeshögskolan och andra utbildningar inom ämnesområdet.

Litteratur för geriatriker
Litteratur för geriatriker