Om SGF

Start » Om SGF
Mer om Svensk Geriatriks Förening

Specialitetsföreningen inom geriatrik heter Svensk Geriatrisk Förening, SGF. Föreningen är en sektion inom både Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet och har därför som uppdrag att bevaka både fackliga och vetenskapliga frågor.

 

SGF anordnar ett nationellt geriatriksymposium per år och håller flera nationella sammankomster inom ramen för vårt uppdrag att stötta utveckling av geriatrik och den geriatriska specialiteten i Sverige. Den löpande verksamheten präglas av till exempel remisshantering i utredningar från statliga myndigheter/riksdag, arbete med utbildningsfrågor inom grundutbildning – ST – fortbildning, nationella verksamhetsutvecklingsfrågor och kontakt med politiker och andra specialitetsföreningar.

 

Som medlem kan antas den som är läkare, blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet. Då SGF fungerar som sektion för geriatrik inom Svenska Läkaresällskapet och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund ska medlemmar i SGF vara anslutna till någon av dessa två huvudföreningar. Hanteringen av medlemsavgiften sköts av Svenska Läkarförbundet för de SGF-medlemmar som är med i SLF.

 

SGF är medlem i European Union Geriatric Medicine Society (EuGMS) som bl.a. arrangerar olika kongresser i gerontologi och geriatrik. Dessutom deltar Svensk Geriatrisk Förening aktivt i en EU-grupp av geriatriker med avsikten att harmonisera såväl pre- som postgraduate-utbildningen i geriatrik i Europa och fri rörlighet för specialister i geriatrik inom EU.

 

SGF är även medlem i UEMS Section Geriatric Medicine, en av 43 specialistsektioner inom UEMS (European Union of Medical Specialists).

 

Geriatrik är en egen specialitet i 17 av 31 europeiska länder, en subspecialitet i 10 europiska länder och i två länder (Tyskland samt Frankrike) så förekommer båda varianterna. Vissa länder saknar specialiteten (Cypern, Estland, Grekland, Portugal och Slovenien). Tidigare arbete som utförts inom sektionen har varit att harmonisera definitionen av Geriatrik samt komma överens om en miniminivå i utbildningstid för ST-läkare i Geriatrik. För närvarande utförs bland annat ett gemensamt arbete kring innehållet i ST-utbildningen samt möjligheten till en gemensam europisk examination för geriatriker i Europa. Sektionen arbetar för att främja sjukvården för äldre i hela Europa. Representanter i UEMS Sektion Geriatrik från SGF är Peter Nordström och Greger Slättman. Tre möten hålls årligen.

 

Ytterligare information om föreningen inklusive styrelsemedlemmar och olika aktiviteter hittar du under olika flikar på denna webbsida.

 

Medlemsavgiften är för närvarande 550 kronor per år för specialistläkare i geriatrik och 300 kronor per år för alla övriga medlemmar.

 

Carina Metzner
Styrelseordförande i SGF

Vill du bli medlem i SGF?

Svensk Geriatrisk Förening

Fyll i formuläret på SLF:s webbsida och välj Svensk Geriatrisk förening.

 

Alternativt skicka din anmälan till info@sveger. Ange namn, personnummer och postadress samt aktuell e-postadress.

EuGMS logotyp

SGF är medlem i European Union Geriatric Medicine Society (EuGMS) som bl.a. arrangerar olika kongresser i gerontologi och geriatrik.

SGF:s styrelse och valberedning.

Styrelsen

Styrelse, valberedning och administration.

Priser & stipendium

Priser & stipendium

Priser/stipendium som SGF är involverade i.

Svensk Geriatrisk Förenings logotyp (liggande inverterad version)

Geriatric Medicine in Sweden

Information in English.