ST-utbildning

Start » Utbildning » ST-utbildning
ST-utbildning, geriatriker, SGF

Välkommen till SGF:s sida om ST-utbildning!

Geriatrik är en basspecialitet som delar en gemensam kunskapsbas med övriga invärtesmedicinska specialiteter. Specialiteten geriatrik omfattar kunskaper och färdigheter i att utreda, diagnostisera, behandla och följa upp akuta och kroniska sjukdomar och symtom hos äldre, vilka ofta är sköra och multisjuka med en komplex sjukdomsbild. I geriatrisk sjukvård ingår att försöka minimera de begränsningar i aktivitetsförmåga som uppkommer till följd av sjukdom och åldrande. Geriatrik innebär fokus på patientens hela situation – medicinskt, funktionellt, psykologiskt, socialt och existentiellt.

 

Information om din ST i geriatrik

ST-utbildningen är målstyrd vilket innebär att det är målbeskrivningen som skall uppfyllas för att uppnå specialistkompetens, och det är Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:8 respektive HSLF-FS 2021:8) och respektive målbeskrivning som är juridiskt tvingande att följa.

 

Rekommendationerna är en komplettering och ett stöd till ST-läkare i geriatrik och för handledare, studierektorer och verksamhetschefer, som på olika sätt är delaktiga i att tillsammans med ST-läkaren utforma ett utbildningsprogram, för att ge praktisk vägledning i hur specialistkompetens i geriatrik uppnås.

 

Villkoren för utbildningen är olika beroende på om du går ST-utbildningen enligt förskrift från 2015 eller 2021.

 

Föreskrifter och allmänna råd

Socialstyrelsens förskrifter är bindande regler, medan allmänna råd är rekommendationer.

 

 

 

Målbeskrivningar och rekommendationer

Socialstyrelsens kompetenskrav beskriver samtliga delmål för utbildningen.

 

 

 

Socialstyrelsen delar in delmålen i a-, b- och c-mål. A-målen som gäller för alla specialiteter berör bland annat ledarskap, etik och patientsäkerhet, medan b-målen som gäller för de flesta kliniska specialiteter berör exempelvis patientfokuserad kommunikation, läkemedelsbehandling och palliativ vård. Sveriges läkarförbund har utvecklat rekommendationer för a- och b-målen för målbeskrivningen 2015:

 

 

Läkarförbundet håller på (2023) att utarbeta rekommendationer även för målbeskrivningen 2021, och dessa kommer att återfinnas här när de publicerats.

 

När det gäller c-målen, så är de första målen (c1–c5) gemensamma för alla inom den internmedicinska kunskapsbasen, och de följande målen (c6–c13) är specialitetsspecifika. En del av våra medicinska mål täcks in av den gemensamma kunskapsbasen, andra specifika för geriatrik finns i våra egna mål. C-målen är nästan samma  för målbeskrivningarna för både 2015 och 2021 och de särskilda rekommendationerna nedan gäller tills vidare både för 2015 och 2021.

* STc3 är mer omfattande än c3, men de särskilda rekommendationerna täcker även dessa krav.

 

Här finner du länkar till SGF:s särskilda rekommendationer för c-målen i specialistutbildningen i geriatrik samt till kompetensbeskrivningen för den gemensamma kunskapsbasen (c1-c5):

 

 

 

 

 

 

Intyg och ansökningar om specialistkompetens:

Intyg för kurser, klinisk tjänstgöring, auskultationer återfinns på Socialstyrelsens hemsida. Intygen bifogas i samband med din ansökan om specialistkompetens.

 

Kunskapsprov/progresstest för den gemensamma kunskapsbasen.

Kunskapsprov/progresstest för den gemensamma kunskapsbasen

Det årliga webbaserade kunskapsprovet i den gemensamma kunskapsbasen för de internmedicinska basspecialiteterna startade 2019 men är från 2022 tänkt som ett progresstest.

 

Testet erbjuds i samarbete med alla specialistföreningar inom de internmedicinska basspecialiteterna (endokrinologi och diabetologi, gastroenterologi och hepatologi, geriatrik, hematologi, kardiologi, lungsjukdomar och njurmedicin). Målgruppen är ST-läkare inom den internmedicinska familjen på andra till fjärde året och bygger på den gemensamma kunskapsbasen. För kunskapsprovet faktureras 1000 kronor för varje deltagare i testet för att täcka administrativa kostnader. För schemaplaneringens skull är datumet som gäller för testet alltid fredagen vecka 46.

 

Deltagande i kunskapstestet kan ses som ett hjälpmedel för ST-läkaren, handledaren och studierektorn att följa ST-läkarens utveckling avseende kunskapskraven i den ”Gemensamma kunskapsbasen för de internmedicinska specialiteterna”. Deltagarna får i samband med testet en återkoppling efter varje fråga och några veckor efter testet en mer individuell sammanställning av resultaten i de olika kunskapsfälten hemsänt till sig.

 

Testet sker lokalt på hemorten och anmälan sker via studierektor som även ansvarar för lokal och teknik. Observera att Google Chrome ska användas som webbläsare under provet.

 

Testet består av 100 stycken flervalsfrågor med fyra olika svarsalternativ plus alternativet ”vet ej”. 1 poäng ges för rätt svar samt att man får avdrag 0,33 poäng för ett felaktigt svar. Testet utförs enskilt och utan hjälpmedel i lokal som din studierektor anvisar. Vi rekommenderar ingen särskild inläsningstid. Det finns inga instuderingsfrågor tillgängliga.

 

I nuläget bedömer vi ett resultat med mer än 2/3 rätt på alla frågor samt att resultatet är jämnt fördelade inom de olika kunskapsområdena, som en acceptabel kunskapsnivå för den Gemensamma kunskapsbasen.

 

Mer information och länk till anmälan kommer att publiceras när anmälan är öppen.