Övriga utbildningar

Start » Utbildning » Övriga utbildningar
Webbutbildningar, SK-utbildningar etc. inom geriatrik-området

Övriga utbildningar

 

SK-kurser, tips på webbutbildningar etc.

SK-kurser

På Socialstyrelsens ansökningsportal finns det statligt finansierade kurser för ST-läkare, så kallade SK-kurser.

Dessa kurser arrangeras av olika aktörer och Socialstyrelsen ansvarar för central ansökan och antagning. För att kunna ansöka om plats på SK-kurserna måste du ha svensk läkarlegitimation och genomgå specialiseringstjänstgöring i Sverige vid ansökningstillfället.

Webbutbildningar

Tips på webbutbildningar:

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet (Socialstyrelsen)

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet, riktar sig till dig som vill veta mer om patientsäkerhet och vad du kan göra för att arbeta förebyggande och minska risken för vårdskador.

 

Utbildningen Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet, bygger på samlad och aktuell kunskap inom patientsäkerhet. Den vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen i dialog med regionernas kunskapsstyrning, Sveriges kommuner och regioner, SKR, Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, med flera.

 

Utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla. Allt du behöver göra är att logga in på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Läkemedelsbehandling av äldre (Socialstyrelsen)

Läkemedelsbehandling av äldre är en webbutbildning som riktar sig till dig som är läkare som ännu inte påbörjat ST. Syftet är att stärka kompetensen om läkemedelsbehandling av äldre patienter.

Läkemedelsgenomgångar för äldre (Socialstyrelsen)

Läkemedelsgenomgångar för äldre är en webbutbildning som utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården och från vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel.

 

Utbildningen vänder sig till dig som är läkare, sjuksköterska eller övrig vård- och omsorgspersonal och som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre.

Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare (Socialstyrelsen)

Socialstyrelsen har som utbildningsinsats tagit fram en webbutbildning om läkemedel och läkemedelsbehandling, Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare.

 

Webbutbildningen finns tillgänglig via Socialstyrelsens utbildningsportal. Webbutbildningen är baserad på interaktiva patientfall och utgår ifrån de specialitetsövergripande kompetensmål som utarbetats inom uppdraget.

Lindring bortom boten – grundutbildning i palliativ vård (Betaniastiftelsen)

Lindring bortom boten är en avgiftsfri webbutbildning i god palliativ vård och vänder sig till all personal inom vård och omsorg och även andra intresserade. Utbildningen tar ca 2,5 timmar att gå igenom som helhet. Det går närsomhelst att pausa utbildningen och fortsätta vid ett senare tillfälle.

 

Utbildningen baseras på nationella riktlinjer, Socialstyrelsens kunskapsstöd och det nya vårdprogrammet i palliativ vård och vårdförloppet för palliativ vård. Lindring bortom boten ersätter Palliation ABC.

Antibiotikasmart®

Antibiotikasmart® är en webbutbildning som ger kunskap om bakterier, antibiotikaresistens och rationell antibiotikabehandling.