SPUR

Start » Utbildning » SPUR
ST-SPUR är en extern kvalitetsgranskning av läkares specialiseringstjänstgöring vilket säkerställer en jämn och hög kvalitet på utbildningen.

Information om SPUR

Vad är SPUR?

ST-SPUR är en extern kvalitetsgranskning av läkares specialiseringstjänstgöring vilket säkerställer en jämn och hög kvalitet på utbildningen.

 

Syftet med granskningen är att ST-läkare ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilken klinik i landet utbildningen bedrivs. Modellen är unik såtillvida att läkare inspekterar kollegor, det är alltså ingen revision av ekonomer, samhällsvetare eller dylikt, utan inspektionen sker kollegor emellan.

 

Kvalitetsgranskningen genomförs av utbildade inspektörer från respektive specialitetsförening, i nuläget är vi sex stycken. Kraven på ST-utbildningen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt specialitetsföreningarnas kriterier för god utbildning. Ett annat stöd är Läkarförbundets ”Rekommendationer för allmänna kompetenser i ST” som för närvarande håller på att revideras.

 

Enligt Socialstyrelsens krav ska kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen granskas och utvärderas av en extern aktör, och bör ske vart femte år. Om granskningen eller utvärderingen visar att det finns brister, ska vårdgivaren åtgärda dessa.

 

Hur går SPUR till?

Efter att kliniken anmält att man önskar bli inspekterad kommer man överens om datum och två inspektörer väljs ut. Klinikledning och studierektor väljer ut lämpliga dokument, t.ex. introduktionsprogram, exempel på ST- kontrakt, kursbeskrivningar m.m. Dessa laddas upp till Lipus som i god tid skickar ut en webbenkät till chef, studierektor, handledare och adepter. Efter att webbenkäten är besvarad och alla dokument uppladdade kan inspektörerna börja sitt arbete.

 

De går igenom enkätresultatet och alla dokument inför besöket som tar cirka 2 dagar.

 

Alla medverkande intervjuas, om möjligt på plats men ibland kompletterar man med Teams eller liknande. Därefter skriver inspektörerna en rapport som i korthet presenteras på ett möte med kliniken dag två. Två veckor har man att komplettera eller lägga till om man missförstått eller feltolkat något. Därefter skickas rapporten in till Lipus. Beroende på resultatet ges kliniken möjlighet att utarbeta en handlingsplan om brister uppmärksammas. Rapporten blir senare offentlig via www.lipus.se.

 

Vad bedöms egentligen?

 

Bedömningsområden ST-SPUR

Vid besöket bedöms följande områden (se exempel på kriterier för respektive område i kursiv stil).

 

VERKSAMHETEN

Är den allsidig? Inkluderar den jour?

 

MEDARBETARSTAB OCH INTERNA KOMPETENSER

Har enheten läkare med relevant specialistkompetens? Har handledarna genomgått handledarutbildning?

 

LOKALER OCH UTRUSTNING

Är de moderna och ändamålsenliga?

 

TJÄNSTGÖRINGENS UPPLÄGG

Finns individuella utbildningsprogram?

 

HANDLEDNING OCH KOMPETENSBEDÖMNING

Har alla ST-läkare en personlig handledare? Genomförs handledningen regelbundet?

 

TEORETISK UTBILDNING

Erbjuds ett tillräckligt antal kurser? Finns regelbunden internutbildning? Finns schemalagd tid för självstudier?

 

MEDICINSK VETENSKAP OCH SYSTEMATISKT KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSARBETE

Erbjuds utbildning i vetenskapligt förhållningssätt? Förekommer samarbete med forskande enhet? Genomför ST-läkare ett vetenskapligt arbete?

 

LEDARSKAPSKOMPETENS OCH KOMMUNIKATIV KOMPETENS

Ges handledning i kommunikationsfärdighet?

 

 

Inspektörerna summerar sina bedömningar per rubrik enligt ovan i en rapport. Punkterna graderas från A till D.

A. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. Övriga kvalitetskriterier är uppfyllda men enstaka undantag kan förekomma.

B. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs.

C. Socialstyrelsens föreskrifter följs. Allmänna råd följs i väsentliga delar men brister förekommer. Åtgärder rekommenderas.

D. Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter. Åtgärder krävs.

 

 

Peter Johnson
SPUR-samordnare
Svensk Geriatrisk Förening

Om Lipus

Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund och ägs av läkarprofessionen.

Lipus AB är ledande i Sverige inom extern granskning av AT och ST samt certifiering av kurser och kongresser för läkare.