Gun och Bertil Stohnes Doktorandpris 2023

Gun och Bertil Stohnes Stiftelse

Gun och Bertil Stohnes Doktorandpris 2023

Gun och Bertil Stohnes stiftelse grundades av familjen Stohne 1972. Genom donationer och testamenten överförde Gun och Bertil Stohne en stor del av sin förmögenhet till stiftelsen. Stiftelsens ändamål är att med hjälp av avkastningen på dess kapital främja vetenskaplig forskning. Donators önskan var att mottagare skulle vara personer och institutioner inom området geriatrik och åldersforskning.

Forskningsanslag

Stiftelsen främjar grundläggande och klinisk geriatrisk forskning och beviljar endast undantagsvis anslag över 100 000 SEK för enskilt projekt. Medel för kongress- eller studieresor eller till egen lön beviljas inte. Dock kan medel sökas för t.ex. doktorand för enstaka månaders forskningsarbete.

Gun och Bertil Stohnes Doktorandpris

Doktorandpriset, som är på 100 000 SEK, delas ut till en eller fördelas mellan två forskarstuderande. Vem eller vilka som erhåller priset kommer att utses efter bedömning av inkomna ansökningar om forskningsanslag och rekommendationer av stiftelsens sakkunniga.

Information om stiftelsen, hur ansökan görs samt vad ansökningarna för forskningsanslag skall innehålla finns på stiftelsens hemsida www.stohnesstiftelse.se.

Ansökningar mottages under tiden 21 augusti till 11 september 2023.

Beslut om tilldelade medel fattas under oktober månad och kan ej överklagas.